Normativa

NORMATIVA en PDF

NORMES DE FUNCIONAMENT del BANC DEL TEMPS DEL MOIANÈS

 1. El Banc del Temps del Moianès és un projecte que funciona sense ànim de lucre.

 2. El Banc del Temps del Moianès (en endavant Banc) té com a finalitat promoure l’intercanvi de temps, per tal de donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis puntuals entre les persones que en formen part, i fomentar-ne el coneixement i la confiança mútua, a través de l’organització de trobades i d’altres activitats.

 3. L’òrgan màxim de decisió és l’Assemblea de les persones inscrites al Banc, i la Secretaria del Banc està formada íntegrament per membres d’aquesta assemblea.

 4. La mesura de l’intercanvi és l’hora, i el seu valor coincideix amb les hores reals prestades, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï. No es poden acceptar propines o regals pel servei ofert, ni demanar diners per la prestació d’un servei.
 5. Podran formar part del Banc les persones majors de 16 anys.

  • Les persones s’hi podran inscriure de forma individual, mitjançant una entrevista personal, on se signarà l’autorització d’ús de les dades personals i el compromís de compliment de les normes establertes.

  • Els menors d’edat necessitaran el permís dels pares o tutors legals.

  • Les persones inscrites al Banc podran donar-se de baixa quan així ho decideixin, notificant-ho a la Secretaria del Banc, i procurant que el balanç del compte d’hores estigui equilibrat.

  • Les persones inscrites al Banc col·laboraran amb la cessió de quatre hores anuals del seu compte corrent de temps a favor de la Secretaria del Banc, o la part proporcional que correspongui, a partir de tres mesos després de la inscripció inicial. D’aquestes hores de col·laboració se’n farà balanç trimestralment i serviran per cobrir les necessitats de dedicació de la Secretaria a la gestió del propi Banc. En cas d’excedents, i sota aprovació de l’Assemblea, es podran dedicar part d’aquestes hores a activitats solidàries, o disminuir la quantitat d’hores anuals de col·laboració.

 6. Les persones inscrites al Banc hauran d’oferir hores del seu temps lliure, per realitzar els serveis que els sol·licitin, i a la vegada podran demanar hores per aquelles activitats en les que estiguin interessades.

  • Cada persona inscrita podrà oferir els serveis que consideri, sempre que tingui la capacitat o coneixement per a realitzar-los.

  • Les persones usuàries del Banc seran les responsables de la gestió i realització dels intercanvis.

  • Si un usuari així ho sol·licita a Secretaria, aquesta podrà recomanar una determinada persona per a un determinat servei, sota el criteri d’aconseguir el màxim equilibri possible d’hores rebudes i prestades.

 7. Cada persona inscrita al Banc serà titular d’un compte corrent de temps, comptabilitzat en hores, i disposarà d’un talonari personal que utilitzarà per efectuar el pagament corresponent, en el moment de rebre temps de dedicació per un servei realitzat per una altra persona.

  • El compte corrent disposarà d’un saldo inicial a crèdit de 10 hores.

  • Les despeses originades pel servei (materials, ingredients, desplaçaments, etc.) seran sempre a càrrec de la persona que el sol·licita.

  • El Banc del Temps del Moianès és un xarxa d’intercanvi, no de voluntariat. En conseqüència, el pagament d’hores s’ajustarà sempre a les hores efectives del servei rebut, essent recomanable la inclusió de les hores de desplaçament o de preparació del servei prestat, previ pacte entre les persones que realitzen l’intercanvi.

 1. Cada persona inscrita al Banc es compromet a lliurar a Secretaria els talons utilitzats i degudament formalitzats en el termini màxim d’un mes, o bé comunicar-ho a Secretaria si això no fos possible.

  • L’avís haurà de ser immediat en el cas que s’esgotessin les hores de crèdit inicial i el saldo quedés en negatiu, o bé en el cas que se superessin les 20 hores acumulades en positiu, incloent-hi el crèdit inicial.

  • La Secretaria realitzarà trimestralment un balanç del temps de cada compte corrent, per fer el seguiment de les entrades i sortides. Independentment d’aquest balanç, en qualsevol moment els usuaris podran demanar per correu electrònic l’estat del seu compte.

 2. La Secretaria del Banc editarà uns llistats dels serveis disponibles per intercanviar, i la relació de noms i forma de contacte de les persones inscrites donades d’alta. Aquests llistats seran actualitzats periòdicament i enviats per correu electrònic a les persones inscrites, i també es podran passar a recollir per Secretaria.

 3. Les persones inscrites al Banc es comprometen a acceptar i complir aquestes normes de funcionament, i l’incompliment de les mateixes podrà ser causa de la tramitació de la seva baixa en el Banc del Temps del Moianès.

 4. La Secretaria del Banc no es fa responsable de les problemàtiques que puguin sorgir en el transcurs d’un intercanvi. La responsabilitat en els intercanvis que es duen a terme és únicament de les persones implicades en el mateix.

  • La signatura de la present Normativa eximeix les entitats i les persones gestores del Banc del Temps del Moianès de qualsevol responsabilitat relativa als danys i perjudicis que puguin produir-se.

  • En cas de conflicte entre persones usuàries del Banc, caldrà posar-ho en coneixement de la Secretaria, comprometent-se a acceptar la mediació del Banc. En aquest cas, la Secretaria analitzarà el conflicte i recomanarà una solució.

 5. Les persones usuàries del Banc i la pròpia Secretaria es comprometen a guardar la màxima confidencialitat sobre les dades dels usuaris/es que formen part de Banc del Temps del Moianès.

 6. La Secretaria del Banc del Temps del Moianès, publicarà regularment fotografies realitzades en el transcurs de les trobades i reunions, en butlletins o pàgines web. En el cas de que un usuari no desitgi aparèixer en alguna d’aquestes publicacions, ho podrà comunicar a Secretaria i la seva imatge no hi serà inclosa, o serà retirada de les publicacions que eventualment puguin haver sortit en format electrònic.

Anuncis