Normativa General

Banc del Temps del Moianès

NORMATIVA GENERAL en PDF

NORMES DE FUNCIONAMENT del
BANC DEL TEMPS DEL MOIANÈS

(Actualització a setembre de 2020)

 1. El Banc del Temps del Moianès és un projecte que funciona sense ànim de lucre.

 1. El Banc del Temps del Moianès (en endavant Banc) té com a finalitat promoure l’intercanvi de temps, per tal de donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis puntuals entre les persones que en formen part, i fomentar-ne el coneixement i la confiança mútua, a través de l’organització de trobades i d’altres activitats.

 1. L’òrgan màxim de decisió és l’Assemblea de les persones inscrites al Banc, i la Secretaria del Banc està formada íntegrament per membres d’aquesta assemblea.

 1. La mesura de l’intercanvi és l’hora, i el seu valor coincideix amb les hores reals prestades, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï. No es poden acceptar propines o regals pel servei ofert, ni demanar diners per la prestació d’un servei.

 1. Podran formar part del Banc les persones majors de 16 anys.

  • Les persones s’hi podran inscriure de forma individual, mitjançant una entrevista personal, on se signarà l’autorització d’ús de les dades personals i el compromís de compliment de les normes establertes.

  • Els menors d’edat necessitaran el permís dels pares o tutors legals.

  • Les persones inscrites al Banc podran donar-se de baixa quan així ho decideixin, notificant-ho a la Secretaria del Banc, i procurant que el balanç del compte d’hores estigui equilibrat.

  • Les persones inscrites al Banc col·laboraran amb la cessió de quatre hores anuals del seu compte corrent de temps a favor de la Secretaria del Banc, o la part proporcional que correspongui, a partir de tres mesos després de la inscripció inicial. D’aquestes hores de col·laboració se’n farà balanç trimestralment i serviran per cobrir les necessitats de dedicació de la Secretaria a la gestió del propi Banc. En cas d’excedents, i sota aprovació de l’Assemblea, es podran dedicar part d’aquestes hores a activitats solidàries, o disminuir la quantitat d’hores anuals de col·laboració.

 1. Les persones inscrites al Banc hauran d’oferir hores del seu temps lliure, per realitzar els serveis que els sol·licitin, i a la vegada podran demanar hores per aquelles activitats en les que estiguin interessades.

  • Cada persona inscrita podrà oferir els serveis que consideri, sempre que tingui la capacitat o coneixement per a realitzar-los.

  • Les persones usuàries del Banc seran les responsables de la gestió i realització dels intercanvis.

  • Si un usuari així ho sol·licita a Secretaria, aquesta podrà recomanar una determinada persona per a un determinat servei, sota el criteri d’aconseguir el màxim equilibri possible d’hores rebudes i prestades.

 1. Cada persona inscrita al Banc serà titular d’un compte corrent de temps, comptabilitzat en hores, i disposarà d’un compte d’usuari en el Sistema de Gestió d’hores i serveis, al qual podrà accedir per internet mitjançant contrasenya.

  • El compte corrent disposarà d’un saldo inicial a crèdit de 10 hores.

  • Les despeses originades per un servei (materials, ingredients, desplaçaments, etc.) seran sempre a càrrec de la persona que el sol·licita.

  • El Banc del Temps del Moianès és un xarxa d’intercanvi, no de voluntariat. En conseqüència, el pagament d’hores s’ajustarà sempre a les hores efectives del servei rebut, essent recomanable la inclusió de les hores de desplaçament o de preparació del servei prestat, previ pacte entre les persones que realitzen l’intercanvi.

 1. Cada persona inscrita al Banc es compromet a realitzar el pagament de les hores de servei rebudes, a través del Sistema de Gestió d’hores i serveis, bé directament o bé a través de la Secretaria, en el termini màxim d’un mes.

  • La Secretaria farà la supervisió de les operacions de cada compte corrent i el seguiment del moviment d’hores. En qualsevol moment els usuaris podran veure l’estat del seu compte o demanar-ho a la Secretaria.

  • Com a criteri general, s’admetrà un saldo negatiu de fins a 20 hores, i es procurarà que no s’acumulin més de 40 hores en positiu, incloent-hi les del crèdit inicial.

 1. La Secretaria del Banc s’encarregarà de l’actualització del Sistema de gestió d’hores i serveis, al qual tindran accés tots els usuaris, i tindrà a disposició dels usuaris que ho sol·licitin uns llistats en paper dels serveis disponibles per a intercanviar, i la relació de noms i forma de contacte de les persones inscrites donades d’alta.

 1. Les persones inscrites al Banc es comprometen a acceptar i complir aquestes normes de funcionament, i l’incompliment de les mateixes podrà ser causa de la tramitació de la seva baixa en el Banc del Temps del Moianès.

 1. La Secretaria del Banc no es fa responsable de les problemàtiques que puguin sorgir en el transcurs d’un intercanvi. La responsabilitat en els intercanvis que es duen a terme és únicament de les persones implicades en el mateix.

  • La signatura de la present Normativa eximeix les entitats i les persones gestores del Banc del Temps del Moianès de qualsevol responsabilitat relativa als danys i perjudicis que puguin produir-se.

  • En cas de conflicte entre persones usuàries del Banc, caldrà posar-ho en coneixement de la Secretaria, comprometent-se a acceptar la mediació del Banc. En aquest cas, la Secretaria analitzarà el conflicte i recomanarà una solució.

 1. Les persones usuàries del Banc i la pròpia Secretaria es comprometen a guardar la màxima confidencialitat sobre les dades personals dels usuaris/es que formen part de Banc del Temps del Moianès.

 1. La Secretaria del Banc del Temps del Moianès, publicarà regularment fotografies realitzades en el transcurs de les trobades i reunions, en butlletins o pàgines web. En el cas que un usuari no desitgi aparèixer en alguna d’aquestes publicacions, ho podrà comunicar a Secretaria i la seva imatge no hi serà inclosa, o serà retirada de les publicacions que eventualment puguin haver sortit en format electrònic.

He rebut còpia de la present normativa, l’he llegida i, en el mateix acte d’inscripció, signo en senyal d’acceptació d’aquesta.

Signatura de l’usuari/a del Banc del Temps del Moianès

 

 

Nom i Cognoms:………………………………………………………………

Lloc i data:……………………………………………………………………….


Menú NORMATIVA